Najlepšie erotické,tantrické,nuru masáže-v Bratislave-Petržalka +421948413877

Vovediem Ťa do raja!

Vážení klienti!

Vzhľadom na skutočnosť, že už som prešla očkovaním ( prvým) na covid, je dosť pravdepodobné, že keď už ma zaočkujú aj druhý raz ( to bude druhý februárový týždeň) Ak sa nič nestane začnem znova pracovať. 
Prosím však ( Vaše informácie o menách, adrese si na milión percent zapisovať nebudem- to sa spoľahnite!!!!!) Ak budete chcieť prísť, doneste mi negatívny test na coronu.
Ešte sa dám troška vizuálne dokopy ( čo už po tomto a v tomto období nebolo prečo) zvážim všetky riziká a môžeme sa na seba tešiť.
Zatiaľ mám telefón vypnutý, sú aj takí blázni čo chceli riskovať, ale u mňa sa môžete cítiť spokojne a bezpečne.
Iste však zo začiatku nevezmem viac ako 1 klienta, aby bol čas aj na dezinfekciu a iné veci.
Doba ešte nie je priaznivá a treba si dávať veľký pozor. Iste uznáte.
Ale už sa budem na Vás veľmi tešiť a snáď aj Vy na mňa.
Zatiaľ ak máte otázky, napíšte mi prosím e-mail." cicolinalilu@gmail.com


Ohláste sa minimálne 1-2 hodiny vopred ! -TELEFONICKY-nehľadaj tu objednávkový formulár-nie som klub! V "BLOG" sú zodpovedané podstatné otázky a služby.

I was already looking forward to you!But due to the bad situation with the covidI will notrisk my and your health!
I also have my life and health for ŽL 
and I don't mean to lose them! Tantra, erotic massage,whether any other touches are
still too dangerous as for me as well as for you. Just if one comes ...
and I won't even write anymore. My phone is currently turned off.
You can write me an e-mail.
cicolinalilu@gmail.com

************************************************************************


Please notify at least 1-2 hours in advance! -TELEFONICKY-don't look for the order form here-I'm not a club! Essential questions and services are answered in the "BLOG".

Check in at least 1-2 hours in advance! Call me! do not search the order form here

-I'm not a club! Essential questions are answered in "BLOG".


Rada Vás objednám medzi 10-21,30h. aj vopred. Choose from our erotic sensual massages that will be provided to you by our experienced Tantra lady and relax your body and mind with us. There are body tantra, nuru massage, couple and so much more. Just take a look at our programs.

Ak ste mi zachovali  priazeň a zatelefonujete rada Vás objednám  na excelentnú tantra masáž, či iný program, ktorý mám v ponuke. Rada ho aj prispôsobím Vašim predstavám . Očakávam Vás s túžbou uspokojiť Vaše najtajnejšie túžby podľa mojich schopností, diskrétne a s maximálnou ochranou zdravia Akékoľvek otázky, mi môžete napísať  aj do e-mailu.


Volať môžete hocikedy! - keď nedvíham napíšte sms,
mail, či zavolajte znova.

Na naozaj kvalitnú celotelovú masáž s prvkami tantra,nuru a veľkolepým Happy endom je 1h MÁLO!

ak sa niekam ponáhľate a nemôžete relaxovať s hlavou plnou termínom limitovaných povinností, nemá extra význam ku mne vôbec chodiť. Ale môžete to skúsiť, ja Vás prijmem avšak neužijete si taký pôžitok z mnou poskytovaného relaxu, ako by ste mohli mať....Je to na Vaše zváženie . Všetko vykonávam veľmi poctivo a aj preto o tom píšem, chcem Vám urobiť radosť a nie Vás sklamať.

Vaša Lilu

Pracujem zvyčajne od 10 do 22 hodiny

.Na dopoludnie sa treba vždy objednať 1 deň vopred telefonicky do 20 hodiny)

ceny sú vnútri stránky v "BLOG" 

If you keep my favor and call me I would like to order you for excellent tantra massage, or any other program I have on offer.  I also like to adapt it to your ideas. I await you with the desire to satisfy your most secret desires to my abilities, discreetly and with maximum health protection Any questions you can write to me

and in e-mail. I usually work from 10am to 10pm. For the morning it is always necessary to order 1 day in advance by phone within 20 hours)
prices are inside the page in "BLOG"
Really good quality full body massage with tantra, nuru elements
  and the spectacular Happy End is 1h LOW! hurry and you can't relax  with head full of deadlines limited obligations,
  it has no extra meaning come to me But you can try, I will accept you but you will not enjoy it  such enjoyment
the relaxation I provide, how could you have .. It is for your consideration. I do everything very honestly
  and that's why I write about it I want to make you happy and not make you disappoint
your Lilu


I look forward to seeing you again ! You can call anytime! - if not answered write sms,mail or call again.


In the afternoon (temporarily)-maximum within 22 hours.I look forward to seeing you again!(If you would like to come in the morning you must always order 1 day in advance by phone within 20 hours)

prices are inside the page in "BLOG"

Rada Vás privítam v mojom KLIMATIZOVANOM bytíku.

Všetky podrobnosti vrátane programov masáží ako aj ich ceny sú vnútri stránky, teba kliknúť na obdĺžnik na mojej úvodnej fotografii alebo vpravo hore na "blog".

Objednávam LEN TELEFONICKY- nie sms ani žiadnou z písomných foriem, minimálne 1 hodinu -viac hodín-viac dní vopred. LEN s NEGATÍVNYM TESTOM NA CORONU. cca od polky februára 2021- keď budem zaočkovaná aj druhý raz.

Prices are within the pages of "BLOG"
I am not in Slovakia .I will start working around mid-September 2019
  perhaps at the end.
I would like to welcome you to my AIR CONDITIONER. All details, including massage programs and their prices, are inside the site, you must click on the rectangle on my opening photo or on the top right of "blog"I only order PHONE-no sms or any of the written form. At least 1 hour - more hours-more days in advance.
Sorry for the translation into English
I speak English only spoken and little
Translation is via google translator tantra sa všeobecne v dnešnej dobe vníma  ako spôsob na dosiahnutie životnej rovnováhy a pohody. Bez ohľadu na vierovyznanie. Tantra masáže sú  vyhľadanou relaxačnou technikou, ktorá v človeku zakaždým objaví niečo nové a prinesie mu nový zážitok. To, či bude emocionálny, spirituálny či sexuálny závisí už od konkrétneho človeka a situácie.
Preto si ma  prosím nemýľte s erotickým privátom-služby môžu byť "LEN ZDANLIVO" podobné, ale uisťujem Vás, že to nie je o rýchlom zbavení sa hormonálnych "prebytkov" v organizme......To čo Vás zaujíma je zodpovedané vnútri stránky-prosím kliknite si pre podrobnosti viz. hore obdĺžniček...

Venujem sa masážam s prvkami tantra, prvkami nuru, erotickym i terapeutickým masážam. Zdôrazňujem s "prvkami".Samotná Tantra masáž je viac o duchovnom a vnútornom preciťovaní-ja sa zameriavam na erotično z tantry-nie na duchovno. Som masérka s viacerými certifikátmi na masáže a ŽL, techniky, ktoré ovládam sa snažím zužitkovať tak, aby som Vám čo najviac navodila pocity  príjemné relaxácie, prostredníctvom mojich dotykov, príjemnú a vzrušujúcu atmosféru ,s Happy endom a následným využitím terapeutických postupov aj pri odstraňovaní nejakých tých boliestok. Viac vnútri stránky, neváhajte a čítajde dnu, v jednotlivých Blogoch.

Najlepšie erotické, tantra, nuru a terapeutické masáže pre pánov , diskrétne ŠTUDOVALA SOM rôzne druhy masáží ( od samotných základov- klasickej masáže s certifikátom MŠ SR), reflexnej, akupresúrnej, masáže tzv. terapeutické masáže) až po Tantra a nuru masáže nielen na Slovensku ale i v Čechách a 2017-18 som nakukla do Thajskej školy Mám viac než dostatok praxe a certifikátov na to, aby som vedela, čo mám s príjemným mužským telom robiť, aby mu bola dopriata ROZKOŠ O ostatnom osobne 0948413877
2019 pribudla terapeutická masáž "trigger points" určená tým, čo okrem relaxačnej a celkovo uvoľnujúcej masáže s happy endom, trpia bolesťami a chcú to riešiť. Upozorňujem že trigger points ( odstraňovanie ťažkostí  s bolesťami-nech už majú akúkoľvek príčinu o ktorej potrebujem vedieť) dosť bolí...Ale vedie k úľave od bolestí už po jednej návšteve. Na jednej návšteve som schopná odstániť 2-3 boľavé miesta ale nerada by som Vás trápila, preto je to nutné zvážiť.( trvá celková masáž dlhšie ako ostatné, a spájam ju  s erotickým uvoľnením),Taktiež  exkluzívna a príjemná masáž spojená s rôznymi technikami -Lávové kamene, predhriate ureráčiky- na požiadanie. Samostatne terapeutické masáže nevykonávam, ak tak len vo výnimočných prípadoch.

currently I don't have time to devote to translating - translator is temporarily used

Definitely, please do not mistake me with erotic private-services can be "ONLY TAXABLE" similar, but I assure you that it is not about quick deprivation of hormonal "excess" in the body ...... What interests you is answered inside the site - please click for details see. up rectangles ... I'm working. I pay attention to massage with tantra elements, nuru elements, erotic and therapeutic massage. I stress with "elements". Tantra massage alone is more about spiritual and inner feeling-I focus on erotic from tantric-not on spirituality. I am a masseuse with several certificates for massages and RC, I am trying to use techniques that I can use to make you feel comfortable relaxation, through my touches, pleasant and exciting atmosphere, with Happy end and subsequent use of therapeutic procedures for removing some those beings. More inside the site, do not hesitate to read in, in each Blog. Best erotic, tantra, nuru and therapeutic massage for gentlemen, discreet

I was studies various types of massages (from the basics - classical massage with the certificate of the Ministry of Education of the Slovak Republic), reflex, acupressure, massages. therapeutic massages) to Tantra and nuru massages not only in Slovakia but also in Bohemia and 2017-18 I went to Thai school I have more than enough experience and certificates to know what to do with a nice male body to be indulged SENSITIVE About the rest 09484138772019 added a "trigger points" massage designed for those who suffer from pain and want to solve, in addition to a relaxing and relaxing massage with a happy ending. I point out that the trigger points hurt a lot of pain - but whatever cause I need to know ... But it leads to pain relief after just one visit. On one visit I am able to remove 2-3 sore spots but I would not like to bother you, so it is necessary to consider it (the total massage lasts longer than the others and connects it with erotic relaxation), also an exclusive and pleasant massage with different techniques - waiting for the delivery of lava stones. I do not perform self-therapeutic massages unless in exceptional cases.

Ak sa mi neviete dovolať môžte ma kontaktovať na e-mail: cicolinalilu@gmail.com-len prosím, napred si prečítajte "BLOG" a píšte až po jeho prečítaní!

Náčrt priebehu:-podrobnosti vnútri stránky

Žiaľ z etických dôvodov google ads nemôžem všetko napísať na prvú stranu kliklni na BLOG

+421948415877


ZAOBERÁM sa MASÁŽAMI s prvkami Tantra,nuru

zmyselne ladenými - záujem o spirituálne masáže-  prosím oznámiť deň vopred.

Masírujem celým rukami, celým telom, prsiami,nohami- ovládam takmer všetky ako terapeutické tak aj erotické techniky pre Váš pôžitok, len preto sú tu zverejnené aj "odvážnejšie fotografie".
I massage with my whole hands, my whole body, breasts, legs - I control almost all the therapeutic and erotic techniques for your enjoyment, that is why the "bolder photos" are published here.

Nadpis