Erotická Tantra,SEX ano,či nie-vyber si-Sex yes or no-it's up to you

  Neponúkam samostatne sexuálne služby. Multiorgazmus sa dá dosiahnuť najmä vtedy, ak si pasívny a necháš sa rozmaznávať. Pritrafiť sa pri takých intímnych masážachvšak môže všeličo aj to, že sa nebudem správať ako profi masérka, ale ako žena...Záleží dosť na Tebe.Ale vždy sa kontrolujem, keď si jasne objednáš čo chceš a čo nie!!!!!Ak naše rozhorúčené telá zaiskria a popustíme uzdu fantázii- tej sa medze nekladú. Nemusím sa vždy správať ako profesionálna masérka, či? Ani ja nie som z kameňa a som žena- človek, nie stroj. Avšak táto udalosť nebýva prvoplánová, čo je rozdiel a zároveň aj príjemnejšie pre oboch.  

Tvoje vyvrcholenie je silnejšie ak ostaneš pasívny- ale je to na Tebe, či si necháš poradiť. Rozhodne nemám nič proti obojstranným dotykom. Pri erotickej, či
kombinovanej tantra masáži spojenej s kĺzavou nuru sa po Tvojom tele
postupne rozprúdi krv a rozkoš sa postupne zvyšuje a zvyšuje. Orgazmus býva taký celotelový zážitok priktorom Ti „samotné vniknutie“ môže práve naopak oslabiť pocity, ktoré zvyčajne hraničia až s EXTÁZOU. Obojstranná intímna masáž- to je už troška z iného súdka.60 min- masírujem najkratšie ,nie rada a nie často- je to proste málo času na to, aby som Ti poskytla to najlepšie čo sa dá.. V tak krátkom čase Ti však nestihnem poskytnúť toľko rozkoše, koľko by som chcela, preto odporúčam minimálne 90minútové stretnutie. ( 120 Eur) Odmena na 1h je orientačne 90Eur, ale je to málo času, nič sa nedá poriadne stihnúť. tak sa tak krátkemu času vyhýbam.Pokiaľ sa nám bude chcieť popri masáži si môžeme na seba vymyslieť všeličo a samozrejme, že aj plánovaný program sa môže zmeniť. Vždy sa snažím zistiť ako Ťa spraviť čo najšťastnejším a najspokojnejším. Rutinu neuznávam. C´est La Vie! Nemýľ si ma prosím s erotickým privátom.

Erotická Tantra

Kto vyskúša TANTRU od odborníčky ostane jej verný. Tantra je starobylé umenie a filozofia, ale nás učí si užiť prítomný okamžik a vnímať naše telo. Ide o veľmi intímny rituál, pri ktorom pracujem veľmi nežne, citlivo a vďaka energii, tak u vás príde nielen k uvoľneniu, ako pri klasickej masáži, ale celé vaše telíčko i myseľ zaplaví vlna vzrušenia, pocit sily a nehy. Erotická Tantra masáž pomáha uvoľniť a liečiť vaše telo a dušu. Pri masáži je dôležitá nahota ktorá je znakom otvorenosti. Dotýkam sa Ťa nežne, niekedy intenzívne , rukami, telom prsiami, prípadne rôznymi pomôckami po celom tele. Celú dobu prijímate a užívate si vlastné vzrušenie. Aby som Vás zrelaxovala a priviedla do nebies blaha- na to tu som ja- Ty sa nemusíš snažiť absolútne o nič, i keď som k dotykom otvorená- je PRE TEBA lepšie nechať sa hýčkať mnou. ( nemala by som nič ani proti tomu druhému, avšak zrušila by som Ti ten krásny zážitok- ver mi..) Masáž penisu, či prípadne i prostaty- ( ako si zaželáš) sú zahrnuté v programe- ak si ich budeš želať, alebo ak sama na to prídem, jemne a nežne, že Ti to robí dobre. Motto: NIČ NA SILU!!! Prežiješ vrcholu blaha. Vaše telíčko i myseľ sa stanú uvoľnenejšími a relax okamihu blaha dlho pretrváva- inak ako pri styku - intenzívnejšie .Cena: podľa času a úkonov individuálna- od 100 eur/h ( 20-30min na rozhovor sa do toho nepočíta)Odporúčam však aby bola zachovaná kvalita tantra masáže trocha dlhší časový úsek- tam už odmenu nepočítam presne- ale dohodou. 0948413877cicolinalilu@gmail.com


Do not offer sexual services separately. Especially when you are passive and get pampered you can achieve multi orgasm. To get caught up in such intimate massages, it may also be that I do not behave like a professional masseuse, but as a woman ... It depends a lot on you. But I always check when you clearly order what you want and what not !!!!! If our outraged bodies glow and let go of the imagination, there is no limit. I don't always have to act like a professional masseuse, do you? Neither am I from stone and am a woman-man, not a machine. However, this event is not first-sighted, which is a difference and also more pleasant for both.

Your climax is stronger if you stay passive - but it's up to you to let yourself be consulted. I definitely have nothing to do with double-sided touches. In erotic, whether
a combined tantra massage coupled with a sliding nuru to your body
gradually, the blood and the delight
gradually increase and increases. Orgasm is such a whole-body experience
on the contrary, the "intrusion" itself can, on the contrary, weaken the feelings that usually border with EXTASE. Two-sided intimate massage - that's a little bit different from the other. 60 min-massage is the shortest, not happy and not often-it's just a little time to give you the best you can do. To provide as much pleasure as I would like, I recommend a minimum 90-minute meeting. (120 Eur) The reward for 1h is indicative of -90Eur.The reward for 1h is indicative of 90Eur, but it is little time, nothing can be done properly. so I prefer to avoid such a short time If we want to, besides the massage, we can think of each other and of course, the planned program can change. I always try to find out how to make you as happy. I don't recognize the routine. C´est La Vie! Please do not mistake me with erotic private.
Odoslať spätnú väzbu
+421948413877cicolinalilu@gmail.com
please call me 10-20 hours