Masáž pre neskúsených

Masáž pre neskúsených
Táto masáž je určená skôr tým neskúseným, ktorí potrebujú poradiť niektoré z techník ( tantrických, či iných)ktoré Vám priblížia ako to druhé pohlavie vníma rozkoš. Môžem viesť Vaše ruky po mojom tele tak, aby som Vám ukázala, ako ženu správne vzrušiť a priviesť k hranici maximálneho blaha. Vzájomne sa budeme rozmaznávať až do úplného elektrizujúceho vyvrcholenia. Súčasťou tejto masáže môže byť aj spoločná sprcha plná nežných dotykov a masáž lingamu ( penisu)prípadne i masáž prostaty, či viac než to.Ak máte iný nápad-zverte sa mi s dôverou.

Spoločná masáž je rituál, pri ktorom budete rozmaznávaný nielen mojimi jemnými a nežnými dotykmi , ale aj mojim úplne celým nahým telom. Pritom sa môžete sa zapojiť a môžeme sa masírovať navzájom. Moje telíčko bude patriť iba Vám.

Ak ste nerád pasívny a naznášate pasivitu môžeme pri nadpozemskej vzájomnej príťažlivosti vyskúšať i iné spôsoby Ak by sa Ti chcelo môžeme sa dotykmi oddať jeden druhému vo vzájomnej tantra alebo nuru masáži, či náhodou nazapracuje nadpozemská príťažlivosť vopred neviem napísať, ale....

cena: dohodou-podľa času a požadovaných úkonov individuálna
80-160Eur-podľa času a úkonov- vieme sa dohodnúť, ale PRUDKO ZNÍŽENÚ PONUKU považujem za urážku.

Massage for the InexperiencedThis massage is intended for those inexperienced people who need to advise some of the techniques (tantric or other) that will bring you closer to the second sex perception of pleasure. I can guide your hands over my body to show you how to excite a woman and bring her to the limit of maximum welfare. We will pamper each other up to a complete electrifying climax. This massage can also include a shared shower full of gentle touches and a lingam massage (penis) or a prostate massage, or more than that. If you have a different idea - trust me. and tender touch, but also my whole naked body. In doing so, you can get involved and we can massage each other. My TV will only belong to you. If you do not like passive and passive passivity, we can try other ways in the otherworld's mutual attraction. By agreement-by time and required actions, individual 80-160Eur-by time and action we refuse to agree, but I refuse to "trade as in the market". "