Masáž prostaty, pánsky anál, Strap-on-Prostate Massage, Strap-on, Men's Anal Without Prejudice

pravidlo číslo 1- masáž prostaty nemá nič do činenia so sexuálnou orientáciou!Masáž prostaty zosilňuje tri časti mužského orgazmu: sťahy a pulzovanie močovodu, kontrakcie prostaty a svalov panvy. Jednou z možností, ako pri milovaní stimulovať prostatu, je jej masáž cez konečník.Ten je bohatý na nervové zakončenia a veľmi citlivý, preto pri zavádzaní masážnej pomôcky, či prstíka do konečníka som veľmi opatrnná a citlivá. Pokiaľ vieš iste, že to chceš vyskúšať, odporúčam ti pred návštevou riadnu sprchu konečníka. vždy dodržiavam maximálne hygienické zásady a i -tým skúsenejším- na vibrátor, či Strap-On, naťahujem prezervatív . Používam dostatočné množstvo lubrikantu, či špeciálneho olejčeka, aby som Ťa nezranila, či nespôsobila Ti bolesť. Sú muži, ktorí pri jemnom hladení a trení prostaty zažívajú veľmi intenzívny orgazmus. Ak vás tento spôsob masáže nenadchýna, môžem prostatu nahmatať a stimulovať zvonku. Nachádza sa na hrádzi pod semenníkmi.Ak nevieš - nie si rozhodnutý, môžem ti mojimi skúsenými prstíkmi robiť jemnú masážičku v okolí riťky a otvoru a Ty si povieš či Ti to robí dobre, alebo to zamietneš.


Mas prostaty
Pánsky anál vôbec nie je len pre gayov.Masáž prostaty je celkom normálna, zdraviu prospešná obľúbená vec, ktorá dokáže zvýšiť intenzitu prežívania vyvrcholenie .Táto masáž je možná aj zvonku, ale nedosahuje takú intenzitu ako správne prevedená masáž zvnútra. Niektorí muži majú výhrady- argumenty " že sa jedná o príklon k homosexualite" “nie je to normálne” sú zvyčajne len argumentami strachu z nepoznaného. Masáž prostaty a s ňou spojené análne techniky nielenže majú dlhú tradíciu, dokonca v spojení s vhodným občasným praktizovaním pôsobia priam liečivo. Navyše je to technika, ktorá dokáže mužovi priniesť naozaj intenzívnu slasť a hlboký zážitok, ktorý často vedie až k orgazmu aj bez dráždenia penisu. Jedná sa vlastne o stimuláciu mužskej obdoby povestného bodu “G” (v tomto prípade je niekedy nazývaný bodom “P”). Okolie análneho otvoru je veľmi citlivé nakoľko je pretkané tisíckami nervových zakončení. Preto už aj ľahké dráždenie vyvoláva príjemné pocity u mužov aj u žien, je však potrebné pochopiť, že sa nejedná o nič nevhodné a zbytočne sa tomu nebrániť. Ak má niekto ku kontaktu s análom predsudky- do ničoho nebudem nútiť.
Masáž prostaty, strap-on, pánsky anál- samozrejme robím- na želanie.
*******************************************************************************************
Avoidance of prostate massage has nothing to do with sexual orientation! Prostate massage strengthens three parts of male orgasm: trauma and pulsation of the urethra, contractions of the prostate and the muscles of the pelvis. One of the ways to stimulate the prostate in my beloved is to massage it through the rectum. It is rich in nerve endings and very sensitive, so when putting a massage aid or a finger to the rectum I am very careful and sensitive. If you know you want to try it, I recommend you a rectal shower before visiting. I always adhere to the maximum hygienic principles and the most experienced of the vibrator or Strap-On, I'm pulling the condom. I use a sufficient amount of lubricant or a special oil to prevent you from injuring you or causing you pain. There are men who experience a very intense orgasm in the fine stroke and fatigue of the prostate. If this method of massage does not make you feel uncomfortable, I can feel and stimulate the prostate from the outside. If you do not know - I can tell you my fine fingers to make a gentle massage around the rattles and holes and you will say, or you do it well, or you will reject it.

Men's anal is not just for gay men. Prostate massage is a normal, health-conscious, favorite thing that can increase the intensity of the culmination experience. This massage is possible also from the outside, but it does not reach the intensity of a properly rendered massage from the inside. Some men have reservations - arguments that "it is a leap to homosexuality" "is not normal" are usually just the arguments of fear of an unidentified. Prostate massage and the associated anal techniques do not only have a long tradition, even in conjunction with appropriate occasional practice, they act directly on the drug. In addition, it is a technique that can bring a really intense palate to a man and a deep experience that often leads to orgasm even without penis irritation. This is actually the stimulation of the male equivalent of the "G" (in this case, sometimes called the "P" point). The circumference of the anal opening is very sensitive as it is crushed by thousands of nerve endings. Therefore, easy irritation also produces pleasant feelings in both men and women, but it is necessary to understand that it is nothing inappropriate and unnecessary to prevent it. If anyone is in contact with an anecdote of prejudice - I will not force myself into anything. Prostate massage, strap-on, men's anal, of course, do-wishes.