Metódy ktoré používam Techniky-"pro long",akupresúra, reflexné body..

Pri každej masáži zvyknem používať techniku na odďalovanie mužského orgazmu. Pri tom spôsobe aký používam ja, je pre Teba lepšie-výhodnejšie byť pasívny a nechať všetko na mňa. ( Niekedy sa tomu hovorí ( pro-Long) ale nie každá osoba, čo si toto napíše do inzerátu ju aj naozaj praktizuje a ovláda tak, aby si ostal nabudený po celú dobu masáže. Neplatí však úplne na 100% klientov, povedala by som tak na 98%.
Rozpíšem sa viac- keď budem mať viac času...

ROZPRACOVANÝ TEXT!!!!

Väčšina masáží, ktoré som na mojej stránke opísala vychádza z dotykov prevzatých z Tantra a nuru masáže, ale ja reagujem na dopyt-čiže nie sú to „čistá Tantra“ ani „čistá NURU“

„Čistá Tantra „  by mala byť predovšetkým intenzívnym, intímnym zážitkom, založeným na výmene energie. Ponúka možnosť intenzívne preciťovať nielen príjemné, uvoľňujúce pocity so stúpajúcou tendenciou nabudiť vnemy a zmysly, ale aj duchovnú očistu a pocit slobody. Samozrejme, že sa tu pohybujeme v rámci vopred stanovených medzí.

Nakoľko klienti u mňa nehľadajú duchovno- ale skôr tú intímnu ( sexuálnu ) stránku tantry, prispôsobila som tomu aj svoje masáže.

Pri mojich masážach vynechávam očistné ( duchovné) rituály ( sprchu samozrejme nevynechávam).

A nezvyknem pri masážach kratších ako 2 hodiny používať ani predhriate uteráky a vonné –esenciálne oleje. ( ale ak požiadate vopred- nie je problém!) Myslím na diskrétnosť klientov, ktorí sú často krát zadaný a prísť domov neobvykle navoňaný by nebola práve najšťastnejšia voľba .Predhriatie a nabudenie klienta robím svojou metódou, ktorá má viac spoločné s erotikou ako „duchovným zasvätením“. Vonné sviečočky, intímne svetlo a príjemná relaxačná hudba je a ostáva však samozrejmosťou.

Nechajte sa uniesť svojimi pocitmi a vychutnajte si absolútny pocit blaha. Pri vzájomnej masáži Vás prevediem rajom v pravom slova zmysle. Okrem spoločnej sprchy plnej dotykov Vám poskytnem jemnučkú masáž, pri ktorej niekedy nabiehajú zimomriavky po Vašom tele. Táto masážička a dotyky Vás úplne uvoľnia a potom sa môžete pridať. Samozrejme, že Vám dám inštrukcie akým spôsobom a v akých paritách sa ma máte dotýkať, avšak vnímavý muž to zistí poľahky aj sám... Moje telo ,ktoré bude príjemne naolejované a rozpálené, bude úplne oddané Vašim dotykom a ak máte rozkoš z toho ak je aj žene-masérke pri Vás nádherne, bude táto rozkoš umocnená ( verím tomu ) mojim vzrušením, spôsobeným Vašimi nežnými rukami, či telom.

Samozrejme že medze- hranice masáží si bude potrebné vopred ujasniť. Nechajte sa uniesť svojimi pocitmi a vychutnajte si absolútny pocit blaha . Masáž je energizujúca a zároveň magicky erotická. Je výborným relaxom pre telo aj myseľ.
Z mojej strany nie je vynechaná žiadna partia Vášho tela, vrátane ( ak si budte priať) prostaty zvonka, či zvnútra, prípadne môžem použiť aj strap-on.

2h =160Eur

*****************************************************************************************
clean "
Tantra, and Tantra, is not an experience purely and primarily sexual.
It is important to remember and tell me what you expect from this massage.

The majority
The massage I described on my page is based on touch taken from Tantra
and nuru massages, but I react to the demand-that is, they are not "pure Tantra" or "pure
NURU "

"Clean Tantra
"Should be particularly intense,
an intimate experience based on the exchange of energy. Offers an intense option
sensing not only pleasant, relaxing feelings with a rising tendency to wake up
senses and senses, but also spiritual cleansing and feeling of freedom. Of course,
that we are moving within predetermined limits.

because
clients do not look for me at the intimate (sexual) side of me
tantras, I have also adapted my massage.

To me
massages omit cleansing (spiritual) rituals (shower of course
I am omitting).

And I will not get it
For massages shorter than 2 hours, use preheated towels and fragrances
-Essential oils. I mean the discretion of clients who are often assigned to come and come
unusually challenged home would not be the happiest choice. Preheating and awakening
the client is doing my method, which has more to do with erotic than "spiritual
dedication ". Scented candles, intimate light and pleasant relaxing music is
and remains a matter of course.

Let yourself be gripped by your feelings and enjoy yourself
absolute feeling of well-being. When I massage each other, I will bring you the true word of paradise
sense. In addition to a full shower full of touch, we provide a delicate massage at
which sometimes happens on your flesh on your body. This massage and touch
They will completely relax you and then you can add them. Of course I will give you
instructions on how and in what parity to touch me, however
a sensible man finds it easy too ... My body that will be pleasant
oiled and hot, will be totally dedicated to your touch and if you have
Pleasure of being a woman-masseur at your place is delightful
(I believe) my excitement, caused by your hands,
body.

Of course, the limits of the massage will be needed in advance
clarified. Let yourself be gripped by your feelings and enjoy the absolute feeling
blaha. Massage is energizing and magically erotic. It is a great relaxation
for body and mind. My side is not omitted any part of your body, including (if you wish) the prostate from the outside or from the outside, or I can also use the strap-on.

2h = 160EurText is out-of-call-0948413877


Text je rozpracovaný-zavolaj-0948413877