Pracovná doba, forma objednávok,working hours, form of orders

Pracovnú dobu mám zatiaľ "prelietavú"-obvykle od 10 do 22( posledná masáž o 22h)
-stačí zavolať a určite sa vieme dohodnúť. Volaj hocikedy- ak mám povinnosti, ktoré mi nedovoľujú zdvíhať hovory ( napríklad mám klienta) telefón na ten čas je v tichom režime.takže rušenia sa obávať nemusíš.
Nakoľko mám veľa rôznych aktivít a naviac sa k svojej masérskej práci staviam zodpovedne a veľmi pedantne, nemôžem byť neustále v pozore.Niektoré masáže sú dosť fyzicky náročné - najmä pri vyšších váhových kategóriách potom sa už nemá zmysel Ťa objednávať, pretože by to nebolo "ono".
1/Nedopujem sa žiadnymi práškami ani inými povzbujúcimi prípravkami
2/Nepijem alkohol
3/ Neznášam drogy a preto prosím a to dôrazne, aby si neprišiel pod vplyvom ani alkoholu ani drog.( zovšeobecnený pojem)
4/S nikým sa u mňa nestretneš okrem mňa.
5/ Neberiem návštevy "rad-radom" ako na bežiacom páse- mám svoje rituály.
Ak by si chcel prísť dopoludnia-či skôr ako o 10h prosím daj mi vopred aspoň jeden deň- či aj viac vopred vedieť.
6/Pracujem takmer každý deň- avšak niekedy cez deň, niekedy večer, niekedy aj-aj
Obvykle víkendy pracujem - nie je čo vybavovať tak mávam viac času.

7/Ak sa chceš vopred dohodnúť a byť si istý-napíš mail, či zavolaj,porovnáme si diáre a podľa toho si môžeme dohodnúť termín a čas stretnutia.

Nevylučujem a to dosť často sa dá objednať sa i hodinu vopred-ale nie je to pravidlo.


Prosím o porozumenie.
S vďakou za prečítanie
Lili-0948413877, cicolinalilu@gmail.com

My working hours are so far "overflowing" - usually from 10 to 22 (the last massage at 22h) - it is enough to call and we can definitely agree. Call anytime - if I have obligations that do not allow me to lift calls (for example, I have a client) the phone at that time is in silent mode. So you do not have to worry about the disturbances. some massages are quite physically demanding - especially at higher weight categories then it makes no sense to order you because it wouldn't be "it" .1 / I don't drink with any powders or other stimulants2 / I don't drink alcohol3 / I hate drugs and therefore please and do not want to come under the influence of either alcohol or drugs (generalized notion) 4 / You will not meet anyone except me.5 / I do not take a "rad-series" visit as on a running belt of my rituals. If you would like to come in the morning - or before 10h please give me at least one day or more in advance. 6 / I work almost every day - all sometimes during the day, sometimes in the evening, sometimes even a-weekly weekends I work - there is nothing to handle so I have more time. 7 / If you want to make an appointment in advance and be sure to write a mail or call, we will compare the diaries and we can accordingly to set a date and time for the meeting. I do not rule out, and often enough, it can be ordered even an hour in advance - but it is not a rule. Please understand.