Pracovná doba, forma objednávok,working hours, form of orders

Pracovnú dobu mám zatiaľ "prelietavú"-Momentálne ako sa dohodneme-1 deň vopred-alebo aj viac dní- neskôr bude možné aj hodinu vopred.  Max do 22h
-stačí zavolať a určite sa vieme dohodnúť. Volaj hocikedy- ak mám povinnosti, ktoré mi nedovoľujú zdvíhať hovory ( napríklad mám klienta) telefón na ten čas je v tichom režime.takže rušenia sa obávať nemusíš.
Nakoľko mám veľa rôznych aktivít a naviac sa k svojej masérskej práci staviam zodpovedne a veľmi pedantne, nemôžem byť neustále v pozore.Niektoré masáže sú dosť fyzicky náročné - najmä pri vyšších váhových kategóriách potom sa už nemá zmysel Ťa objednávať, pretože by to nebolo "ono".
1/Nedopujem sa žiadnymi práškami ani inými povzbujúcimi prípravkami
2/Nepijem alkohol
3/ Neznášam drogy a preto prosím a to dôrazne, aby si neprišiel pod vplyvom ani alkoholu ani drog.( zovšeobecnený pojem)
4/S nikým sa u mňa nestretneš okrem mňa.
5/ Neberiem návštevy "rad-radom" ako na bežiacom páse- mám svoje rituály.
Ak by si chcel prísť dopoludnia-či skôr ako o 10h prosím daj mi vopred aspoň jeden deň- či aj viac vopred vedieť.
6/Pracujem takmer každý deň- avšak niekedy cez deň, niekedy večer, niekedy aj-aj
Obvykle víkendy pracujem - nie je čo vybavovať tak mávam viac času.

7/Ak sa chceš vopred dohodnúť a byť si istý-napíš mail, či zavolaj,porovnáme si diáre a podľa toho si môžeme dohodnúť termín a čas stretnutia.

Nevylučujem a to dosť často sa dá objednať sa i hodinu vopred-ale nie je to pravidlo.


Prosím o porozumenie.
S vďakou za prečítanie
Lili-0948413877, cicolinalilu@gmail.com

For the time being, my working hours are "fleeting" - Currently, as we agree - 1 day in advance - or even more days - later it will be possible an hour in advance. Max by 10 pm - just call and we can definitely agree. Call anytime - if I have duties that do not allow me to pick up calls (for example, I have a client) the phone is in silent mode at that time. So you do not have to worry about disturbances. I can't be constantly on the lookout.Some massages are quite physically demanding - especially at higher weight categories then it doesn't make sense to order you because it wouldn't be "it" .1 / I don't drink any pills or other stimulants2 / I don't drink alcohol3 / I hate drugs and therefore I urge you not to come under the influence of alcohol or drugs. (Generalized term) 4 / You will not meet anyone with me except me.5 / I do not take "rad-rad" visits as I do my rituals on the treadmill. If you would like to come in the morning - or before 10 am please let me know at least one day in advance - or even know more in advance.6 / I work almost every day - but sometimes during the day, sometimes in the evening, sometimes also - I usually work weekends - not what choice I have more time. I do not rule out and quite often you can order an hour in advance - but it is not the rule. Please understand. Thanks for reading Lili-0948413877, cicolinalilu@gmail.com