Vzájomná tantra masáž - Mutual tantra massage

Zameriavam sa skôr na eroticky ladené dotyky prevzaté z prvkov Tantra masáže, nuru, či samotnej erotickej ( tá nemá pravidlá)

„Čistá“ Tantra- ani vzájomná Tantra,  nie je zážitkom čisto a primárne sexuálnym, avšak prvky sexuality v sebe má a môže byť braná aj ako "predohra".

 Dôležité je si uvedomiť a povedať mi, čo od tejto masáže očakávaš.

Väčšina masáží, ktoré som na mojej stránke opísala vychádza z dotykov prevzatých z Tantra a nuru masáže, ale ja reagujem na dopyt-čiže nie sú to „čistá Tantra“ ani „čistá NURU“

„Čistá Tantra „  by mala byť predovšetkým intenzívnym, intímnym zážitkom, založeným na výmene energie. Ponúka možnosť intenzívne preciťovať nielen príjemné, uvoľňujúce pocity so stúpajúcou tendenciou nabudiť vnemy a zmysly, ale aj duchovnú očistu a pocit slobody. Samozrejme, že sa tu pohybujeme v rámci vopred stanovených medzí.

Nakoľko klienti u mňa nehľadajú duchovno- ale skôr tú intímnu ( sexuálnu ) stránku tantry, prispôsobila som tomu aj svoje masáže.

Pri mojich masážach vynechávam očistné ( duchovné) rituály ( sprchu samozrejme nevynechávam).

A nezvyknem pri masážach kratších ako 2 hodiny používať ani predhriate uteráky a vonné –esenciálne oleje. Myslím na diskrétnosť klientov, ktorí sú často krát zadaný a prísť domov neobvykle navoňaný by nebola práve najšťastnejšia voľba .Predhriatie a nabudenie klienta robím svojou metódou, ktorá má viac spoločné s erotikou ako „duchovným zasvätením“. Vonné sviečočky, intímne svetlo a príjemná relaxačná hudba je a ostáva však samozrejmosťou.

Nechajte sa uniesť svojimi pocitmi a vychutnajte si absolútny pocit blaha. Pri vzájomnej masáži Vás prevediem rajom v pravom slova zmysle. Okrem spoločnej sprchy plnej dotykov Vám poskytnem jemnučkú masáž, pri ktorej niekedy nabiehajú zimomriavky po Vašom tele. Táto masážička a dotyky Vás úplne uvoľnia a potom sa môžete pridať. Samozrejme, že Vám dám inštrukcie akým spôsobom a v akých paritách sa ma máte dotýkať, avšak vnímavý muž to zistí poľahky aj sám... Moje telo ,ktoré bude príjemne naolejované a rozpálené, bude úplne oddané Vašim dotykom a ak máte rozkoš z toho ak je aj žene-masérke pri Vás nádherne, bude táto rozkoš umocnená ( verím tomu ) mojim vzrušením, spôsobeným Vašimi nežnými rukami, či telom.

Samozrejme že medze- hranice masáží si bude potrebné vopred ujasniť. Nechajte sa uniesť svojimi pocitmi a vychutnajte si absolútny pocit blaha . Masáž je energizujúca a zároveň magicky erotická. Je výborným relaxom pre telo aj myseľ.

Súčasne ponúka možnosť skúmať a objavovať svoje hranice, silu svojich dotykov ich odozvu na druhé pohlavie v bezpečí, v rámci vopred stanovených medzí. 


currently I don't have time to devote to translating - translator is temporarily used

Rather, I focus on erotically tuned touches taken from the elements of Tantra massage, nuru, or erotic itself (which does not have rules). Important is
to realize and tell me what you expect from this massage.


Most of the massages I have on my site
she described is based on touches taken from Tantra and nuru massage,
but I am responding to demand - that is, they are not "pure
Neither Tantra "nor" pure NURU "

"Pure Tantra" should be
above all, an intense, intimate experience based on energy exchange. Offer
possibility of intense feeling
not only pleasant, relaxing
feelings with rising tendency to arouse
perceptions and senses, but also spiritual cleansing and a sense of freedom. Of course that
we are moving within predetermined limits.

because
clients don't look for me
spiritually but rather that intimate (sexual) aspect of tantra, I adapted
massage.

I miss cleansing during my massages
(spiritual) rituals (of course I do not leave the shower).

And I won't get used to massage less than 2
hours use neither pre-heated towels and fragrances
- Essential oils. I mean discretion
Clients who are often times entered and come home unusually drenched would not be the happiest choice
Preheating and energizing a client make me a method that has more in common
with eroticism as "spiritual initiation". Scented Candles
intimate light and pleasant relaxing music is and remains a matter of course.

Let yourself be carried away by your feelings and enjoy the absolute
feeling good. I will lead you through a paradise in the true sense of the word.
In addition to a shared shower, I will provide you with a touch
a delicate massage that sometimes runs
chills over your body. This massage and touches will relax you completely and then you can join. Of course I will give you instructions in what way
and in what parities should you touch me
but a sentient man finds it easy
even myself ... My body, which will be pleasantly oiled and hot, will
totally committed to your touch and if you are delighted to be a woman-masseuse
beautiful in you, this delight will be enhanced (I believe) by my excitement,
caused by your tender hands or body.

Of course, there will be a limit to massage boundaries
need to be clarified beforehand.
Let yourself be carried away by your feelings and enjoy the absolute
feeling good. Massage is energizing and at the same time
magically erotic. It is a great relaxation for the body and mind.