Royal Massage

Royal massage-masáž pre labužníkov cca 120 minút


Celý postup je veľmi individuálny a záleží aj na tom čo viac preferuješ. Pokiaľ nemáš skúsenosti-nechaj to na mňa. Po prvotnom rozhovore pri kávičke, či čajíku sa Ti začnem venovať. Postupne si Ťa vyzlečiem a popri tom ti spravím pred zrkadlom taký malinký striptízik ako predohru na nabudenie. Ospškujem si Ťa a zavediem do mojej "čarovnej miestnosti", kde Ťa začnem rozmaznávať. Teplý olejček ,moje skúsené ruky a nahé telo sa po Tebe budú profesionálnymi pohybmi kĺzať, pričom neopomeniem použiť techniku mierneho a príjemného tlaku na akupresúrne body tvojho telíčka. Môžeš ležkať, nehýbať sa a masáž si vychutnávať pri príjemnej relaxačnej hudbe. Medzi našimi telami bude prúdiť veľa energie, ktorú z Tvojej strany odporúčam prijímať-o to budeš príjemné a horúce pocity vnímať intenzívnejšie, ale dotykom sa striktne nebránim-i keď ochudobní to Teba, čo by som nerada. Nepoužívam tantra pomôcky, maximálne ( len ak chceš) pierka a horúce uteráky. Masáž je relaxačno-uvoľňujúca, ale keďže ju rôzne kombinujem i s prvkami nuru masáže, býva zdrojom dosť značného vzrušenia. Masážou zadočku,linghamu a ak chceš i prostaty, môžeme prejsť k tvojmu obráteniu sa na chrbátik. Podľa situácie využívam rôzne masážne techniky a tú na odďaľovanie ejakulácie vždy. Pokiaľ príde k vyvrcholeniu , pokračujem ´ďalšími metódami, aby Tvoje vychutnanie si blaženého pocitu bolo úplné. Masírujem chodidlá, preberiem všetky prstíky a reflexné zóny na chodidlách, či rukách.

Ďalší postup si samozrejme môžeš vybrať z niekoľkých alternatív:

Masáž nahriatymi uteráčikmi

2/perličková kúpeľ nôh v masážnej vaničke spojená s reflexnou masážou chodidiel.

3/kombinovaná masáž pomocou zmiešaných techník ( napr. Thajskej masáže tzv. Joga pre lenivých -striedanie ťahu, napätia a uvoľnenia)
4/relaxačná liečebná masáž
5/cvičebná masáž proti bolesti s poradenstvom cvikov

6/ masáž lávovými kameňmi

7/ trigger point masage
...a mnoho ďalších alternatív, z ktorých vyberieme po tíšku to najlepšie a najpríjemnejšie pre Teba.
Naordinovať sa to nedá a nútiť Ťa podriadiť sa zvolenému programu- to nie je moja črta.
Dotykom z Tvojej strany sa nevyhýbam- ak bude taká situácia a celé to bude inak-dôležité je, aby si sa začal usmievať od rozkoše a šťastia .
Masáže prostaty , či strap-onom, prípadne vibrátorom nebudem priamo tu rozvádzať, je to na Tebe. Viem vycítiť, čo To robí dobre.

Pokiaľ si prístupný aj práci s energiami máš možnosť využiť v tejto masáži aj moju znalosť reiki a odblokovania čakier.

Vyvrcholenie či jeden alebo viac krát- to záleží na tom, ako budeš pociťovať a prežívať moje láskavé dotyky....Spôsob-môže byť rôzny, pri dotykoch sliznice vždy použijem patričnú ochranu zdravia.
Verím, že ti poskytnem potešenie a úľavu nielen masážou, ale i pohľadom na moje olejom lesknúce sa ženské krivky a budeš odchádzať maximálne oddýchnutý a zrelaxovaný.
Trvanie je 2 hodiny a viac.
cena od 160Eur.

The whole process is very individual and it depends on what you prefer.
If you have no experience-leave it to me. After the first coffee talk, whether
I'll start paying you a cup of tea. I'll take you off and I'll do it next to you
such a tiny stripper in front of a mirror as a prelude to the awakening. I'm looking forward
I'll take you to my "magic room" where I will start you
overindulge. Warm oil, my experienced hands, and the Make body will be professional for you
to move while using the technique of gentle and pleasant pressure
the acupressure points of your body. You can lie, do not move and massage yourself
enjoy the relaxing music. It will flow between our bodies
a lot of energy that I recommend from your party to accept - you will be pleased with it and
Hot feelings are more intense, but I do not strictly touch them - though
it will deprive you of what I do not like. I don't use tantra aids, maximum (only
if you want) feather and hot towels. Massage is relaxing-releasing, but since it is
I combine differently with Nuru massage elements, the source is quite a lot of excitement.
Massage your buttocks, Lingham and if you want the prostate, we can go to yours
turning back. Depending on the situation, I use various massage techniques and that
to delay ejaculation always. If it comes to a climax, I continue
Other methods to make your enjoyment of the blissful feeling complete.
I massage my feet, take over all my fingers and reflex zones on my feet, whether or not
hands.

Of course, you can choose from several alternatives:

Hot towel massage

2 / Footbath bath in a massage tray coupled with a reflex foot massage.

3 / mixed massage using mixed techniques (eg Thai massage
called. Yoga for lazy-thrust, tension and relaxation
4 / relaxing healing massage
5 / Exercise massage with pain counseling6 / lava massage 7 / trigger point massage
... and many other alternatives to choose the best and most enjoyable
for you.
It is not possible to coordinate and to compel you to submit to the chosen program -what do you want?
By touching from your side I will not avoid - if there is such a situation and it will be all
otherwise, it is important that you start to smile from pleasure and happiness.
Prostate massage, strap-on, or vibrator will not be right here
divorce, it's up to you. I can sense what this is doing well.

If you also have access to energy, you can use this massage
also my knowledge of reiki and the unblocking of the chakras.

The climax or one or more times depends on how you feel
and to experience my kind touches... The way-can be different, always touch the appropriate health protection when I touch it. I believe that I will give you pleasure and relief not only by massage but also by looking at my oil-shining female curves and leaving you at maximum rest and lasting is 2 hours and more. price from 160Eur.

2 hpurs+++´=200Eur19. 5. 2021